Bidragsikon
Støt os

Osteopeni - hvad er det og hvad nu?

Når man har fået lavet en knoglescanning kan man komme ud for at scanningen viser osteopeni, men hvad er nu det? Svaret er at osteopeni er en let afkalkning af knoglerne, som i nogle tilfælde på længere sigt udvikler sig til osteoporose. Forskningsansvarlig overlæge, ph.d Bo Abrahamsen, Gentofte Hospital fortæller:

Osteopeni er således ingen sygdom og der vil således også meget sjældent være grund til medicinsk behandling!

Hvis man er i behandling med binyrebarkhormon (f.eks prednisolontabletter) kan det dog være aktuelt at behandle med medicin mod knogleskørhed selvom scanningen kun viser osteopeni. Knoglebrud hos prednisolonbehandlede patienter forekommer nemlig allerede ved lette grader af afkalkning af  skelettet.

Osteopeni er således ingen sygdom og der vil således også meget sjældent være grund til medicinsk behandling!
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d Bo Abrahamsen, Gentofte Hospital

Lav risiko for knoglebrud
Personer med osteopeni har lav risiko for knoglebrud sammenlignet med patienter med osteoporose.

Hvis man er en 55-årig kvinde med osteopeni (T-score -1) er risikoen for at få et knoglebrud som følge af osteoporose kun lidt under en en halv procent om året! Det er en ret lav risiko og der er absolut ikke bevis for at medicin mod osteoporose vil have nogen forebyggende virkning i den situation. Da risikoen for knoglebrud er meget lav skal man fortsætte med sine almindelige aktiviteter, men prøve at leve sundt, overveje om man indtager tilstrækkeligt kalk og D-vitamin i kosten, begrænse sit forbrug af alkohol og tobak og holde sig i god form.

Hvis man er en 55-årig kvinde med let osteoporose (T-score -2.5) er risikoen for brud knapt 1% om året. Risikoen stiger med alderen og er størst hvis man tidligere har haft knoglebrud. En 80-årig kvinde med tidligere knoglebrud og T-score på -2.5 har således en risiko for brud på omkring 5% om året, men risikoen kan halveres ved medicinsk behandling.

Hvad vil en T-score sige?

En T-score er et mål for knoglemassen (egentlig knogletætheden, BMD). Jo lavere knoglemassen er des mere negativ er T-score.

I praksis svarer en T-score til cirka 12%. Har man en T-score på 0 så ligger knoglemassen om hos en person i 30-års alder af samme køn. T-score på -1 (osteopeni) vil sige at knoglemassen ligger 12% lavere end den knoglemasse de fleste har som 30-årig.

T-score på -2.5 (osteoporose) svarer til at knoglemassen ligger cirka 30% under værdien hos 30-årige. Mange har en positiv T-score, en T-score på +1 betyder blot at knoglemassen er 12% over gennemsnitsværdien for 30-årige.

Osteopeni er almindeligt

Grafen viser hvordan T-score udvikler sig gennem livet. Den røde linje er den gennemsnitlige T-score i befolkningen og den stiplede hvide linje er grænsen for osteopeni (T-score -1.0).

Læg mærke til at den røde gennemsnitslinje passerer osteopeni-tærsklen allerede ved 55-års alderen. Det betyder at halvdelen af alle 55-årige har osteopeni ved en knoglescanning, så osteopeni er et fuldstændigt normalt og forventeligt resultat.

Den grå skraverede del af kurven viser hvor stor forskel der er i T-score ved en given alder. Hvis man f.eks betragter tallene for 40-årige ses at omkring den fjerdedel har osteopeni, altså ligger under den hvide stiplede linje.

Betragter man de 75-årige er næsten alle nedenfor osteopeni-grænsen.

Graf Gennemsnitlig udvikling T-score_osteopeni er ved t-scoren -1, og er forstadie til knogleskørhed

Hvornår kan scanningen gentages?
Hvornår det er rimeligt at gentage scanningen afhænger af hvor tæt man ligger på at have osteoporose. I langt de fleste tilfælde kan man godt vente 2-3 år med en ny scanning, idet man sjældent falder mere end 0.2-0.3 i T-score på et år.

Har det betydning for tilskud til medicin?
Ja. De danske tilskudsregler for osteoporosemedicin er i det store hele indrettet sådan at patienter med høj risiko for knoglebrud kan få tilskud til behandling. For patienter som ikke har haft brud på rygsøjle eller hofte, men alene har andre risikofaktorer, er det derfor en betingelse for tilskud at en scanning på lænd eller hofte har vist T-score under -2.5. Med andre ord at der er påvist osteoporose. på scanningen. Der gælder faktisk særlige lempeligere regler for patienter som får prednisolonbehandling – her kan tilskud opnås ved en T-score på blot -1 under forudsætning af at prednisolondosis er over en vis størrelse. Lægen kan oplyse nærmere og du kan også selv finde yderligere oplysninger på www.medicintilskud.dk.