Osteoporoseforeningen medlem logo
Bliv medlem Medlem
Osteoporoseforeningen bidrag logo
Støt os Støt
Publiceret d. 26. januar 2022
Senest opdateret d. 25. april 2022

Osteoporoseforeningens ordinære repræsentantskabsmøde finder sted fredag d. 20. maj i Aarhus. Indtil d. 20. april har det været muligt at stille op til foreningens landsbestyrelse, og foreningen har via hjemmeside og medlemsblad opfodret alle med relevante kompetencer til at søge indflydelse på foreningens udvikling gennem bestyrelsesarbejde.

Nedenfor kan du læse mere om arbejdet i landsbestyrelsen og se, hvem der stiller op. Valghandlingen er en demokratisk afstemning, hvor alle kandidater opstilles sideordnet.

Osteoporoseforeningen arbejder for, at færre får knogleskørhed, og at mennesker med knogleskørhed får et bedre liv. Du kan læse mere om vores vision, overordnede strategiske målsætninger, værdier og mærkesager her.

Bestyrelsens sammensætning

Jf. foreningens vedtægter består landsbestyrelsen af 6 eller 8 medlemmer inkl. formand. Desuden en suppleant. Ved repræsentantskabsmødet i 2022 er formand, 3 medlemmer og suppleant på valg.

Her kan du se den nuværende landsbestyrelses sammensætning.

På valg er:

 • Landsformand Ulla Knappe (genopstiller ikke)
 • Bestyrelsesmedlem Ingelis Sander (stiller op til posten som landsformand og til landsbestyrelsen)
 • Bestyrelsesmedlem Thomas Klausen (genopstiller)
 • Bestyrelsesmedlem Jakob Gaardsted Pedersen (genopstiller)
 • Suppleant Lene Lebech (genopstiller)

Følgende blev ved repræsentantskabsmødet i 2021 valgt for en toårig periode:

 • Næstformand Lars Hyldstrup
 • Bestyrelsesmedlem Bente Langdahl
 • Bestyrelsesmedlem Anny Winther
 • Bestyrelsesmedlem Linda Garlov (stiller op til posten som landsformand)
Den samlede landsbestyrelse: Opgaver, kompetencer og vilkår

Opgaver og kompetencer:

 • Politik: Relationelle og kommunikative kompetencer, situationsfornemmelse, evne til at finde fælles løsninger.
 • Strategi: Visioner, mod til at prioritere og skabe forandringer, evne til at opstille mål og følge op, evne til at formidle strategien.
 • Ledelse: Evne til at samarbejde og træffe fælles beslutninger, kompetencer inden for foreningsvirksomhed. Særligt for formanden i relation til den daglige leder: Kompetencer inden for personaleledelse.
 • Økonomi: Kompetencer inden for økonomistyring og regnskabsmæssig indsigt.
 • Sundhed: Sundhedsfaglige kompetencer og indsigt i patienternes vilkår i det danske sundhedsvæsen.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, dog modtager landsformanden et honorar på 120.000 kr. årligt.

Landsformanden: Hovedfunktioner og kompetenceprofil

Landsformandens hovedfunktioner:

 • At stå i spidsen for at definere den strategiske retning for foreningen, drive den strategiske udvikling og skabe opbakning og følgeskab fra lokalafdelingerne til strategien.
 • At repræsentere foreningen og søge politisk indflydelse.
 • At være synlig over for medlemmerne og varetage deres interesser.
 • At sikre at foreningens arbejde udføres i henhold til retningslinjer og beslutninger truffet af repræsentantskabet og landsbestyrelsen.
 • At lede landsbestyrelsen og være arbejdsgiver for den daglige leder.

Kompetenceprofil for landsformand:

 • Har ledelseskompetencer og -erfaring, gerne med politisk ledelse.
 • Er visionær, ambitiøs og har politisk tæft.
 • Har relationelle kompetencer, stærkt netværk og evne til at skabe sammenhængskraft og følgeskab internt i organisationen.
 • Har erfaring med at arbejde strategisk og inddrage de relevante interessenter.
 • Har evne og vilje til loyalt, troværdigt og engageret at fremme medlemmernes vilkår.
 • Har kommunikative kompetencer, evne til samarbejde og til at skabe tillid.

Landsformanden indgår i et dynamisk samarbejde med sekretariatschefen, næstformanden og den øvrige bestyrelse.

Opstillede kandidater

Stiller op til posten som landsformand:

Ingelis SanderIngelis Sander 

"Jeg har lang ledelseserfaring fra sygehus- og plejesektoren og er i dag afdelingssygeplejerske på hospitalet i Herning. Efter 20 år i Ringkøbing amtsråd og Herning byråd har jeg mange politiske kontakter.

Jeg har haft osteoporose tæt inde på livet, siden jeg var 25 år. Da blev min mor ramt af sygdommen, og jeg fulgtes med hende til lægen og til inspirerende arrangementer i Osteoporoseforeningen.

Informationsniveauet i samfundet skal højnes, således at flere bliver opmærksomme på risikoen for osteoporose og dermed fx årsagen til sammenfald i ryggen og andre knoglebrud. Det er vigtigt med mange flere medlemmer, som kan være med til at styrke den politiske bevidsthed om osteoporose."

 

Linda GarlovLinda Garlov

"Vi skal sikre handling, påvirke den politiske dagsorden og yde støtte til borgere med osteoporose.

Jeg har selv osteoporose og må ligesom andre medlemmer acceptere det som et vilkår i livet. Derfor har jeg engageret mig i Osteoporoseforeningen som formand for lokalafdelingen Hovedstaden Nord. Jeg er jurist og direktør i en interesseorganisation – og har i mange år arbejdet med både politisk interessevaretagelse, kommunikation og medlemsinvolvering i lokale afdelinger.

Vores forening er i spændende udvikling, som jeg vil medvirke til at fastholde og styrke. Vi skal fortsætte og videreudvikle Osteoporoseforeningens arbejde og vi skal sammen øge kendskabet til osteoporose og sikre mere handling fra politikere og beslutningstagere."

Stiller op til posten som medlem af landsbestyrelsen:

 • Ingelis Sander
 • Jakob Gaardsted Petersen
 • Lene Lebech
 • Thomas Klausen
Om Osteoporoseforeningen

Osteoporoseforeningen er en medlemsbåret patientforening, der støtter mennesker med knogleskørhed, og vi er en handlekraftig og tydelig national stemme, der arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og konsekvenserne deraf. Ved at påvirke de politiske beslutningsprocesser arbejder vi vedholdende og målrettet for en national handlingsplan på området. Samtidig udbreder vi kendskabet til og viden om knogleskørhed i befolkningen og blandt sundhedsfaglige, vi oplyser om forebyggelse, tilbyder fællesskaber og støtter forskning.

Osteoporoseforeningen har knap 14.500 medlemmer og 175 frivillige fordelt på 22 lokalafdelinger landet over. Foreningen har et landssekretariat med fem medarbejdere og to studentermedhjælpere, en landsbestyrelse med otte medlemmer, et sundhedsfagligt udvalg (under etablering), ambassadører og præsidium.